Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „Теонис Лумине“ ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.teoniko.com.
Teoniko – Бижута с харизма е търговска марка и навсякъде в Общите условия под Teoniko – Бижута с харизма се има предвид претежателят на търговската марка „Теонис Лумине“ ЕООД.

І. Общи положения
1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
Наименование: „Теонис Лумине“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. М.Рудник, бл.48
Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. М.Рудник, бл.99, email: [email protected], тел. 00359 897 967107
Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 203563034

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта www.teoniko.com потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.
1.3. „Теонис Лумине“ ЕООД си запазва правото да променя дизайна на www.teoniko.com, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.teoniko.com.

ІІ. Термини
Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.teoniko.com.
Потребител на www.teoniko.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.teoniko.com чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.
Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Teoniko действия, в резултат на които се включва в базата данни на Teoniko и може да прави проверка на историята на поръчките си в www.teoniko.com.
Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Teonko действия, за да направи поръчка на стока от www.teoniko.com, без да се регистрира и не се включва в базата данни на Teoniko.
Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Потребителски профил е обособена част от www.teoniko.com, съдържаща информация за потребителя – e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Teoniko и се извършва обмен на информация между потребителя и Teoniko;
Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от Teoniko и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.teoniko.com.
Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Teoniko и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни
3.1. Личните данни, които Teoniko получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, и изпращане на лични, търговски или рекламни съобщения .
3.2. Teoniko изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.teoniko.com, да бъдат използвани от Teoniko за целите на директния маркетинг.

3.4. Teoniko се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово-установените процедури;
– други посочени в закона случаи.
3.5. С регистрацията си и/или покупката си от www.teoniko.com, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Teonko.

ІV. Ползване на www.teoniko.com
4.1. При използването на интернет страницата на Teoniko, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Teoniko или всяко друго лице с което Teoniko има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира, че е пълнолетен (лице навършило 18 години).
4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.teoniko.com са собственост на Teoniko.
4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на www.teoniko.com, без изричното писмено съгласие на Teoniko.

V. Поръчка, договор и плащане на цената
5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.teoniko.com. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на www.teoniko.com възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Teoniko за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Teoniko и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Teoniko.
5.2. Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от Teoniko.
5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.
5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.teoniko.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.
5.5. Посочените на www.teoniko.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.
5.6. Toniko си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за доставка.
5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, или чрез банков превод.

VІ. Доставка
6.1. Доставката на поръчан на сайта www.teoniko.com продукт се извършва с куриерска фирма Еконт или Спиди до посочения от потребителя адрес. Стандартната доставка, нa не повече от 1 кг, струва между 4 лв. и 5 лв., според населеното място на клиента.
Разходите по доставка на поръчка между 1 и 5 кг., струват между 5 лв. и 10 лв, според населеното място на клиента.
Посочените цени са приблизителни. Те засягат доставки, направени на територията на България, които не отговарят на условията да бъдат безплатни.
6.3. Доставка за София и страната се извършва до 7 работни дни, в периода от 9 до 18 часа.
6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка
7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. Бургас, ж.к. М.Рудник, бл.99, тел.: 00359 897 967107.
7.2. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, артикулите се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента.

Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.

7.3. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания размер, потребителят има право да върне артикула за подмяна със същия вид, но друг номер, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя.
7.4. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Teoniko се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Teoniko ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.
7.5. Отказ от поръчка
На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до Teoniko са за сметка на потребителя, като връщането става в офиса в Бургас, к-с Меден Рудник бл.99  или чрез куриерска фирма СПИДИ/Еконт. Teoniko възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по банкова сметка на потребителя не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
Когато потребител връща закупена от Teoniko стока с куриерска фирма СПИДИ/Еконт, сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.7.5. 4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Teoniko . Закупена стока от www.teoniko.com се връща на адреса на Teoniko в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл.99 .

VІІІ. Спорове и жалби
8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.
8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Teoniko и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.